WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY APTISSEN

PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI.

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że użytkownik zaakceptował te warunki. W przypadku braku akceptacji prosimy opuścić tę stronę internetową i zignorować informacje, jakie ona zawiera.

Informacje ogólne
Ta strona zawiera materiały dotyczące firmy Aptissen S.A, które mogą zainteresować pracowników i klientów firmy Aptissen, a także osób należących do służby zdrowia oraz ogół społeczeństwa. Zachęcamy do przeglądania tej strony internetowej. Dostęp do informacji zawartych w niniejszym dokumencie i korzystanie z nich podlega następującym warunkom i wszystkim obowiązującym przepisom prawnym. Wejście użytkownika na tę stronę internetową i przeglądanie jej oznacza, że akceptuje on niniejsze warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń oraz potwierdza, że zastępują one wszelkie inne umowy między użytkownikiem a firmą Aptissen.

Firma Aptissen przeznacza tę stronę internetową do osobistego użytku użytkownika. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są zgodne ze szwajcarskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Chociaż dostęp do tej strony internetowej można uzyskać poza Szwajcarią, jest ona administrowana i zarządzana w Szwajcarii.

Informacje/warunki medyczne
Należy pamiętać, że informacje o produktach przedstawione na tej stronie internetowej mają na celu jedynie krótkie podsumowanie działalności firmy Aptissen S.A dla wygody odwiedzających. Nie wszystkie produkty lub wskazania są licencjonowane w każdym kraju i mogą różnić się zależnie od miejscowego kontekstu. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie, należy zawsze zapoznać się z lokalnym podsumowaniem właściwości produktu. W celu uzyskania porady w kwestiach medycznych należy zawsze skonsultować się z miejscowym lekarzem.

WChociaż na tej stronie internetowej mogą znajdować się informacje związane z pewnymi schorzeniami i ich leczeniem, w przypadku wystąpienia schorzenia należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim własnym lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. Firma Aptissen nie oferuje spersonalizowanej diagnozy medycznej ani porad dotyczących leczenia dla konkretnego pacjenta. Wyłącznie lekarz lub inny pracownik służby zdrowia może bowiem określić, jako wykształcony w tym kierunku pośrednik, czy produkty opisane na tej stronie internetowej są dla użytkownika odpowiednie.

PROSIMY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB INNYM WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA PRZED UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OMÓWIONEGO NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Prawa autorskie i ograniczenia w korzystaniu z materiałów (użycie niehandlowe)
Ta strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie materiały tekstowe lub graficzne, jakie użytkownik skopiuje, wydrukuje lub pobierze z tej strony internetowej, podlegają licencji nadanej użytkownikowi przez firmę Aptissen S.A. i są przeznaczone tylko do osobistego, niehandlowego użytku domowego, pod warunkiem, że użytkownik nie zmieni ani nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych czy innych prawach własności.

Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Aptissen dołoży uzasadnionych starań, aby umieścić na tej stronie internetowej dokładne, kompletne i aktualne informacje, ale nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności, kompletności ani częstotliwości ich aktualizacji. Wszyscy użytkownicy przyjmują, że dostęp do tej strony internetowej odbywa się na ich własne ryzyko i ani firma Aptissen, ani żadna ze stron uczestniczących w jej tworzeniu lub dostarczaniu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za dowolne szczególne, bezpośrednie czy pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, bądź karne szkody wynikające z dostępu do informacji zawartych na tej stronie lub z korzystania z nich, ani za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, błędy w druku, nieaktualne informacje, nieścisłości techniczne bądź cenowe, błędy typograficzne lub inne pojawiające się na tej stronie internetowej. To ograniczenie obejmuje szkody lub wszelkie wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje i powiązane materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ta strona internetowa oraz wszystkie zawarte w niej informacje i powiązane materiały są dostarczone w stanie, w jakim są dostępne. Firma Aptissen nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności, dokładności, „aktualności”, adekwatności, przydatności, funkcjonalności, dostępności lub działania tej strony internetowej bądź zawartych w niej informacji czy materiałów. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik przyjmuje ryzyko, że informacje i materiały na niej umieszczone mogą być niekompletne, niedokładne, nieaktualne lub mogą nie spełniać jego potrzeb i wymagań. Firma Aptissen w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw w odniesieniu do tej strony internetowej oraz zawartych w niej informacji, grafik i materiałów.

Linki do innych stron internetowych
Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych na całym świecie lub można do niej uzyskać dostęp z linków na takich stronach. Firma Aptissen nie może ponosić odpowiedzialności ani kontrolować zawartości, dostępności, działania lub wydajności innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp na tej stronie internetowej, lub z których można uzyskać do niej dostęp. Firma Aptissen nie składa żadnych oświadczeń co do zawartości dowolnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej strony internetowej.

Ochrona prywatności użytkownika
Dostęp do tej strony internetowej może być monitorowany przez Aptissen. W przypadku monitorowania zarówno żądanie adresów URL, jak i komputer, z którego pochodzi żądanie, oraz czas żądania są rejestrowane w celu uzyskania statystyk dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa. Korzystanie z tej strony internetowej i dostęp do niej oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na takie ogólne monitorowanie. Prosimy zapoznać się z ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI FIRMY APTISSEN w celu uzyskania szczegółów na temat gromadzenia i wykorzystywania informacji z tej strony internetowej.

Znaki towarowe
Nazwy handlowe i logo Aptissen, SynolisTM VA, Healavis pojawiające się na tej stronie są znakami towarowymi firmy Aptissen S.A. Wszystkie produkty lub nazwy handlowe stron trzecich pojawiające się na tej stronie internetowej są własnością ich odpowiednich właścicieli a firma Aptissen nie rości sobie do nich żadnych praw.

Brak licencji
Żaden element tej strony internetowej nie może być interpretowany jako przyznanie przez domniemanie, przemilczenie czy w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania w dowolnej formie albo w dowolny sposób z patentu, prawa autorskiego bądź znaku towarowego firmy Aptissen.

Zgłoszenia (Informacje dla Aptissen)
NIE jest uważane za poufne przekazywanie firmie Aptissen jakichkolwiek niewymaganych informacji, takich jak pytania, komentarze lub sugestie, za pośrednictwem tej strony internetowej lub za pomocą innych środków komunikacji. Firma Aptissen nie ma wobec użytkownika żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Przesyłając dowolne informacje do firmy Aptissen, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Aptissen może bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, wyświetlać, wystawiać, przekazywać, opracowywać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje innym stronom, a także upoważniać inne strony do takich samych działań. Ponadto firma Aptissen może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę fachową lub metody zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów oraz innych elementów zawierających takie pomysły, koncepcje, wiedzę fachową czy metody.

Inne
Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Szwajcarii. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie w niniejszym dokumencie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte bądź ograniczone do niezbędnego minimum, a takie usunięcie czy ograniczenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej stanowią całość umowy między firmą Aptissen a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu, a użytkownik zgadza się zwolnić firmę Aptissen z odpowiedzialności względem wszelkich roszczeń lub szkód wynikających z nieprzestrzegania tych warunków.

Strona internetowa firmy Aptissen może być od czasu do czasu niedostępna z powodu awarii mechanicznych, telekomunikacyjnych, oprogramowania, sprzętu i dostawców zewnętrznych, aktualizacji lub konstrukcji. Firma Aptissen nie może przewidzieć ani kontrolować, kiedy taki przestój może wystąpić i nie może kontrolować czasu jego trwania ani ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego przestoju.

Firma Aptissen zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów z tej strony internetowej w dowolnym momencie.

Firma Aptissen może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej poprzez zaktualizowanie tej publikacji. Użytkownik jest związany wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinien okresowo przeglądać niniejsze warunki, aby zapoznać się z bieżącymi Warunkami użytkowania.